BBS

Webová aplikácie pre kontrolu bezpeènosti a predchádzania rizík na pracovisku. Správa formulárov, vyhodnocovanie, štatistika rizík.
php5, mysql, js, html


Senzorpak

Softvér pre riadenie a sledovanie výrobného procesu a zber dát z obrábacích centier. Údaje sa zbieraju z jednotlivych pracovísk do databazy SQL na serveri. Kvalitari a majstri maju moznost vidiet ako prebieha vyroba a uvolnovat linku v realnom case. Udaje sa zbieraju radiovo cez UWave od Mitutoya.


Sj210 Roughness

Sj210 Roughness je aplikácia pre prístroje Mitutoyo SJ210, ktoré sú pripojené k poèítaèu. Pracuje pod OS Windows XP/Vista. Umožnuje zbierat namerané údaje z drsnomera, vloži do protokolu a nastavova parametre prístroja.


2DAnalyse 2.0 (beta verzia)

2DAnalyse je aplikácia pre prístroje Mitutoyo z rozhraním Digimatic, ktoré sú pripojené k poèítaèu. Pracuje pod OS Windows XP/Vista. Umožnuje mera dielec v 2osiach a inverzným meraním kontrolova parametre dielca pod¾a výrobného výkresu.


H-WavePak

H-Wavepak je aplikácia pre prístroje Mitutoyo z rozhraním Digimatic, ktoré sú pripojené k poèítaèu rádiovým signálom cez U-Wave Receiver a U-Wave Transmitter. Pracuje pod OS Windows XP/Vista. Umožnuje zápis nameraných hodnôt, sledovanie procesu v reálnom èase, obsahuje databázu pracovníkov, výrobných výkresov a meracích prístrojov. Možnos rozšírenia a úpravy pod¾a požiadaviek zákazníka.


CoXaM

CoXaM - predoperaèné plánovanie zákrokov na bedrovom kåbe.
Softvér slúži na predoperaèné plánovanie, pri ktorom pomáha urèi na rtg. snímku dåžkové rozmery, stredy rotácie, hodnoty potrebných uhlov, posúdi rovnobežnos smerodajných línií a digitalizáciu plastových šablón jednotlivých výrobcov, ktorá umožní posúdenie vhodnosti daného typu implantátu. Pracuje pod OS Windows XP/Vista/7.

Ref. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica - Ortopedické oddelenie


EVCounter (beta verzia)

EVCounter je aplikácia pre prístroje Mitutoyo EVCounter, ktoré sú pripojené k poèítaèu na port RS232c. Pracuje pod OS Windows 98/ME/NT/XP. Používa na na zber prístroj, z ktorého sníma odchýlku v urèitom èasovom intervale. Výstupom z merania je graf z nameraných hodnôt.


ScolioX

ScolioX softvér slúži na vyhodnocovanie stupòa zakrivenia chrbtice a rotácie stavcov pri skolióze. Je urèený pre ortopedických lekárov na zjednodušenie práce pri diagnostike deformity chrbtice (skoliózy). Pracuje pod OS Windows XP/Vista/7.


DMXGearsMeasurement

DMXGearsMeasurement je aplikácia pre prístroje Mitutoyo z rozhraním Digimatic, ktoré sú pripojené k poèítaèu prevodníkom DMX-1 na port RS232c. Pracuje pod OS Windows 98/ME/NT/XP. Používa na na zber prístroj, z ktorého sníma odchýlku v urèitom èasovom intervale. Výstupom z merania je graf z nameraných hodnôt, ich vyhodnotenie zároveò s protokolovým listom.


DMX2DMeasurement

DMX2DMeasurement je aplikácia pre prístroje Mitutoyo z rozhraním Digimatic, ktoré sú pripojené k poèítaèu prevodníkom DMX-2 na port RS232c. Pracuje pod OS Windows 98/ME/NT/XP. Používa na na zber dva prístroje, jeden z nich predstavuje polohu odchýlky, druhý snímanú odchýlku. Výstupom z merania je graf z nameraných hodnôt, ich vyhodnotenie zároveò s protokolovým listom.


DMXReader

DMXReader je aplikácia pre prístroje Mitutoyo z rozhraním Digimatic, ktoré sú pripojené k poèítaèu prevodníkom DMX-1, DMX-2, MBOX, na port RS232c alebo DMX-USB. Pracuje pod OS Windows 98/ME/NT/XP. Umožnuje zápis nameraných hodnôt do rôznych aplikácii ako napr. Word, Excel a iné.


TOPlist